Algemene ledenvergadering

In het voorjaar organiseert de VG-ANWB jaarlijks een Algemene ledenvergadering, kortweg de ALV. Niet alleen omdat dat wettelijk verplicht is, maar vooral ook om de leden zo goed mogelijk te informeren en inspraak te verlenen in diverse procedures. Een goed gebruik is om de vergadering vooraf te laten gaan met een voordracht door een gastspreker. Het onderwerp is meestal aan de ANWB verbonden.

Onderwerpen
De onderwerpen, die tijdens de ALV aan bod komen zijn: de ontwikkeling van het ledental, de contributie, de financiële status van de vereniging, wijziging in de statuten, wijziging in de bestuurlijke bezetting, vertegenwoordiging in diverse maatschappelijke organisaties en wat verder van belang is.
Om goed geïnformeerd te zijn ontvangen de leden bijtijds de uitnodiging en de relevante stukken voor de ALV, waaronder de agenda, de notulen van de vorige ALV en het Jaarverslag over het afgelopen jaar. Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt voor de ALV. Hiertoe ontvangt u tijdig een bericht per e-mail of post, waarop u kunt reageren.

Notulen en Jaarverslagen
Onderstaand treft u een groene en een rode knop aan. Klikken op de groene knop geeft toegang tot de Jaarverslagen van de afgelopen tijd. Zij geven een goed beeld van het wel en wee van de VG-ANWB door de jaren heen. De rode knop geeft toegang tot de notulen van de afgelopen Algemene ledenvergaderingen.


Klik voor de Jaarverslagen op de groene knop.

Voor de ALV-notulen klikt u op de rode knop (inloggen vereist).