Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden?

Alle gepensioneerden en andere oud-medewerkers van de ANWB en van dochterbedrijven als Unigarant, die nog een band voelen met hun vroegere werkgever en hun oud-collega’s, zijn van harte welkom als lid van onze vereniging. Er zijn een paar voorwaarden voor toelating als lid, die in het hieronder weergegeven artikel 6 van de Statuten van de Vereniging zijn aangegeven:

Artikel 6 van de Statuten

Leden en begunstigers
1. De Vereniging kent leden, ereleden en aspirant-leden, alsmede begunstigers en donateurs.
2. Leden kunnen zijn:

a. zij die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-Pensioenfonds na een dienstverband van tenminste 10 jaar, dan wel na vanuit actieve dienst met pensioen te zijn gegaan, eventueel via de op enig moment geldende VUT-, stamrecht-, levensloop- of andere prépensioenregeling van de ANWB;
b. zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad, doch vanwege toen geldende regels hebben afgezien van opbouw van pensioenrechten bij het ANWB-Pensioenfonds;
c. de nabestaanden van personeelsleden van de ANWB, die tijdens hun dienstverband zijn overleden, waar onder “nabestaande” verstaan wordt de bij de ANWB geregistreerde partner van de overledene;
d. zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad en voorafgaand aan hun pensionering, vrijwillig of vervroegd uit de dienst van de ANWB zijn getreden overeenkomstig de op dat moment geldende arbeidsvoorwaarden of via een reorganisatieregeling bij de ANWB;
e. de werknemers van de ANWB die overeenkomstig de bepalingen van de Wet Arbeidsongeschiktheid volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard;
f. de nabestaanden, overeenkomstig de definitie onder c, van de onder a, b, d en e genoemden;

3. Ereleden zijn leden, die zich op bijzondere wijze voor de Vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden als zodanig op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
4. Aspirant-leden zijn leden, die nog in actieve dienst van de ANWB zijn, een dienstverband van tenminste 10 jaar met de ANWB hebben en na beëindiging van hun dienstverband de intentie hebben lid te worden van de VG-ANWB. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, behalve dat ze tot aan hun overgang naar het gewone lidmaatschap niet benoemd kunnen worden als bestuurslid.
5. Begunstigers en donateurs zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de vereniging bijdragen. Het bestuur stelt voor donateurs de minimum bijdrage vast. Zij hebben geen stemrecht, maar kunnen door het bestuur toegelaten worden tot activiteiten van de Vereniging.

Einde lidmaatschap en opzegging

Het lidmaatschap eindigt:

  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging door of vanwege het lid
  • door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden indien redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
  • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging

  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
  • Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.