Lidmaatschap

Wie kunnen lid worden?

Alle gepensioneerden en andere oud-medewerkers van de ANWB en van dochterbedrijven als Unigarant, die nog een band voelen met hun vroegere werkgever en hun oud-collega’s, zijn van harte welkom als lid van onze vereniging. Er zijn een paar voorwaarden voor toelating als lid, die in het hieronder weergegeven artikel 6 van de Statuten van de Vereniging zijn aangegeven:

Artikel 6 van de Statuten

Leden en begunstigers
1. De Vereniging kent leden, ereleden en aspirant-leden, alsmede begunstigers en donateurs.
2. Leden kunnen zijn:

  • a. zij die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-Pensioenfonds na een dienstverband van tenminste 10 jaar, dan wel na vanuit actieve dienst met pensioen te zijn gegaan, eventueel via de op enig moment geldende VUT-, stamrecht-, levensloop- of andere prépensioenregeling van de ANWB;
  • b. zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad, doch vanwege toen geldende regels hebben afgezien van opbouw van pensioenrechten bij het ANWB-Pensioenfonds;
  • c. de nabestaanden van personeelsleden van de ANWB, die tijdens hun dienstverband zijn overleden, waar onder “nabestaande” verstaan wordt de bij de ANWB geregistreerde partner van de overledene;
  • d. zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad en voorafgaand aan hun pensionering, vrijwillig of vervroegd uit de dienst van de ANWB zijn getreden overeenkomstig de op dat moment geldende arbeidsvoorwaarden of via een reorganisatieregeling bij de ANWB;
  • e. de werknemers van de ANWB die overeenkomstig de bepalingen van de Wet Arbeidsongeschiktheid volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard;
  • f. de nabestaanden, overeenkomstig de definitie onder c, van de onder a, b, d en e genoemden;

3. Ereleden zijn leden, die nog in actieve dienst van de ANWB zijn, een dienstverband van tenminste 10 jaar met de ANWB hebben en na beëindiging van hun dienstverband de intentie hebben lid te worden van de VG-ANWB. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, behalve dat ze tot aan hun overgang naar het gewone lidmaatschap niet benoemd kunnen worden als bestuurslid;
4. Aspirant-leden zijn leden, die nog in actieve dienst van de ANWB zijn, een dienstverband van tenminste 10 jaar met de ANWB hebben en na beëindiging van hun dienstverband de intentie hebben lid te worden van de VG-ANWB. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, behalve dat ze tot aan hun overgang naar het gewone lidmaatschap niet benoemde kunnen worden als bestuurslid;
5. Begunstigers en donateurs zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de Vereniging bijdragen. Het bestuur stelt voor donateurs de minimum bijdrage vast. Zij hebben geen stemrecht, maar kunnen door het bestuur toegelaten worden tot activiteiten van de Vereniging.

Contributie

Op de ALV van 22 april 2016 is de jaarlijkse contributie van de VG-ANWB vastgesteld op € 18,- per lid. Voor leden, die de vereniging gemachtigd hebben om hun contributie automatisch te incasseren, verandert er niets ten opzichte van voorgaande jaren, toen de contributie € 15,- bedroeg. Want bij automatische incasso wordt een reductie van € 3,- op de contributie toegekend.

Automatische incasso
Leden, die om welke reden dan ook geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, krijgen aan het eind van het jaar een factuur voor het betalen van de contributie à € 18,-. Inmiddels heeft al bijna 90% van de leden de machtiging verstrekt. Dat bespaart de penningmeester en het ledensecretariaat nu al enorm veel werk en het bespaart de vereniging ook veel porto- en telefoonkosten.

Machtigingsformulier
Voor de incasso moet bij de administratie een machtigingsformulier aanwezig zijn met het IBAN-nummer van de rekening waar de contributie van moet worden afgeschreven, met naam en handtekening van de rekeninghouder. Het bestuur ziet graag dat ook de laatste 10% van de leden een machtiging wil afgeven, zodat penningmeester en ledensecretariaat verder ontlast kunnen worden.

Aanmelding

Klik voor het aanmeldformulier lidmaatschap op de groene knop.

Aanmelding kunt u ook per post verzenden naar:

Ledensecretariaat VG-ANWB
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49
2281 HB Rijswijk