Officieel

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de VG-ANWB zijn hier te lezen als pdf-bestand.

> Klik hier voor de statuten

> Klik hier voor het huishoudelijk reglement

PDF_file_icon

PDF-reader

Als u de pdf-bestanden niet kunt openen, installeer dan eerst de gratis pdf-reader. Klik op het logo hiernaast.

Disclaimer
De vereniging van voormalig medewerkers ANWB (VG-ANWB) heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De VG-ANWB aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid, noch kan zij verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit informatie, die door de VG-ANWB is verstrekt.
Voor zover informatie van derden op de website van de VG-ANWB wordt aangeboden, wordt voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit die informatie eveneens geen aansprakelijkheid aanvaard. De VG-ANWB behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en of te verwijderen als de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of strijdig is met de belangen van de VG-ANWB of anderen.

Copyright ©2024

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze digitale uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de VG-ANWB.

Privacyverklaring

Om u duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, treft u onderstaand onze privacyverklaring aan. Hierin beschrijven we wat wij met uw gegevens doen en waarom.

Persoonsgegevens
De VG-ANWB, Vereniging van voormalig medewerkers van de ANWB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de VG-ANWB en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldformulier, schriftelijk of op de website, aan de VG-ANWB hebt verstrekt.
De VG-ANWB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam, eventueel die van uw partner
  • Uw adresgegevens, uw telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Uw geboortedatum, eventueel die van uw partner
  • Uw datum van overlijden
  • Uw huwelijksdatum, huwelijkse staat
  • Uw functies, diensttijd bij de ANWB, reden van vertrek
  • Uw bankrekeningnummer, IP-adres

In de toelichting op de privacyverklaring staat een gedetailleerd overzicht van welke ledengegevens de VG-ANWB vastlegt en door wie en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. > Klik hier om deze toelichting te lezen

Waarom de VG-ANWB gegevens nodig heeft
De VG-ANWB verwerkt uw persoonsgegevens om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken: het onderling contact tussen de leden bevorderen en in stand houden, alsmede het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen en in stand houden van de contacten tussen de VG-ANWB en de ANWB. Hieronder vallen jaarlijkse bijeenkomsten, één of meerdere excursies en de uitgave van het verenigingsblad Buitenband. Tevens worden de gegevens verwerkt in het orgaan van Regio Contact Personen ten behoeve van aandacht aan bijzondere persoonlijke gebeurtenissen van de leden, zoals jubilea, ziekte en overlijden, alsmede het algemene wel en wee van de leden.

Hoe lang bewaart de VG-ANWB gegevens
De VG-ANWB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar actief bewaard, nadat het lidmaatschap met de VG-ANWB is beëindigd.

Delen met anderen
De VG-ANWB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de VG-ANWB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en andere gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VG-ANWB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier. De VG-ANWB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
De VG-ANWB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de VG-ANWB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VG-ANWB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de VG-ANWB op via ledensecretariaat@vg-anwb.nl. De website www.vg-anwb.nl is van de VG-ANWB.

De VG-ANWB is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 85455, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 06 5516 6413
E-mailadres: ledensecretariaat@vg-anwb.nl
Handelsregister: KVK 40409787