“Wetsvoorstel pensioenen onacceptabel”

Koepel Gepensioneerden

Het beoogde nieuwe pensioenstelsel is onacceptabel, vindt de Koepel Gepensioneerden. De VG-ANWB pensioencommissie steunt deze opvatting. De commissie heeft alle leden een e-mail gestuurd waarin dit wordt toegelicht. Hieronder de tekst van deze mail.

Onlangs is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Thans zijn er vele besprekingen gaande om de Kamerleden te informeren over de zienswijze van de vele betrokken organisaties. Tot die organisaties behoort ook de Koepel Gepensioneerden, waar de VG-ANWB lid van is. Naar verwachting zal er in de media veel aandacht zijn voor het beoogde nieuwe Pensioenstelsel. Het leek de pensioencommissie nuttig om u over het een en ander te informeren.

Pensioenakkoord 2019/2020 in hoofdlijnen
Weet u het nog? Het was nog in de tijd dat corona ons nog niet in de greep had. Toen werd bekendgemaakt dat er een nieuwe pensioenakkoord in hoofdlijnen was afgesloten. De regering, de werkgevers en de werknemers hadden overeenstemming bereikt over een nieuw pensioenakkoord. Zoals dat vaker gaat met nieuwe ontwerpen werd het akkoord als een groot succes gezien. Want er werden wel een paar zaken aangekondigd:

  1. Er zou worden overgestapt op een nieuw pensioenstelsel. Daarin zou een koopkrachtig pensioen komen met een snellere indexatie.
  2. De geplande verhoging van de AOW-leeftijd zou vertraagd worden.
  3. Er zou een regeling komen voor zware beroepen, zodat deze categorie eerder met pensioen zou kunnen gaan.
  4. Er zou een pensioen komen voor flexwerkers.

 

Het maken van plannen op hoofdlijnen is soms al heel lastig, maar het omzetten naar concrete invullingen vergt heel veel denkkracht én vaak pijnlijke beslissingen. Bij het begin van de uitwerking van de plannen blijkt, dat er toch meer haken en ogen aan vast zitten dan gedacht. Van bovenstaande vier punten is alleen de vertraging van de AOW leeftijd uitgevoerd. De regeling voor de zware beroepen is er nog niet gekomen. En het is de vraag of deze er ook komt. Wel is er in enkele nieuwe cao’s overeenstemming om voor zware beroepen in de betreffende bedrijfstakken afspraken te maken over lichtere werkzaamheden en een eerdere pensioendatum. De invulling van een pensioen voor flexwerkers komt eveneens moeizaam van de grond.

Wetsvoorstel
En nu staan we voor de besluitvorming over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste en de Tweede Kamer. Bij de politiek is er een streven dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog voor de vakantie gaat behandelen. De Eerste Kamer zal dat in de tweede helft van het jaar doen. Bij een eerdere bijeenkomst van de Koepel Gepensioneerden is al opgemerkt dat Kamerleden inhoudelijk niet zoveel weten van pensioenen. Dat is zorgelijk, omdat ze wel besluiten moeten nemen over het wetsontwerp. Het is extra zorgelijk omdat er voor gepensioneerden nog veel belangrijke zaken moeten worden uitgewerkt.

De Koepel Gepensioneerden, waar de VG-ANWB ook lid van is, wil zekerheid over alle aspecten, die bij de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel aan de orde komen. Die overgang is zeer complex. En er moet wel het vertrouwen zijn dat de overstap eerlijk is. En daarna ook vertrouwen blijft geven. De uitvoering zal komen te liggen bij de pensioenfondsen. Maar dat vergt naar de mening van de Koepel Gepensioneerden wel meer zeggenschap van gepensioneerden bij die Pensioenfondsen. Pensioenfondsen beheren het geld van jongeren en ouderen. Maar ouderen zullen het direct merken in de portemonnee. Voor degenen die nog werken is de overgang evenzeer van belang, maar zij worden pas later met de gevolgen geconfronteerd.

Behoud koopkrachtig pensioen
Juist omdat ouderen de gevolgen direct zullen merken, wordt door de Koepel extra veel aandacht besteed aan de overgangsperiode. In die periode moet er ruime aandacht zijn voor het behoud van een koopkrachtig pensioen. En daar wringt op dit moment de schoen. Door de koppeling van de AOW aan het minimumloon los te laten en door de stijgende kosten van levensonderhoud staat de koopkracht voor gepensioneerden danig onder druk. De belofte in de afgelopen jaren dat bij het nieuwe pensioen het pensioen koopkrachtig zou zijn is een illusie. Daarbij is de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel als het ware een zwarte doos met veel onbekenden. Naar de mening van de Koepel moet er een duidelijke en begrijpbare handreiking komen om een goede overgang voor iedereen te waarborgen.

Al met al komt het er op neer dat naar de mening van de Koepel Gepensioneerden, het beoogde nieuwe pensioenstelsel onacceptabel is. De Koepel heeft op het gebied van Pensioen en Koopkracht vele vrijwilligers die zich sterk hebben verdiept in dat nieuwe stelsel. Zij zullen met alle betrokkenen – dus ook met Kamerleden – gesprekken aangaan om hen te bewegen wijzigingen in de nieuwe wet op te nemen. In de aanloop naar de nieuwe wet is al het een en ander bereikt. Zo is onder meer voorkomen dat er op pensioenen gekort zou moeten worden als gevolg van de lage – negatieve – rentestand.

Druk via de media
Gezien de korte termijn die resteert tot de Tweede Kamer over het wetsvoorstel een besluit zal nemen, is in de afgelopen extra ledenvergadering van de Koepel Gepensioneerden besloten om ook aan de buitenwacht duidelijk te maken dat het ernst is met de wensen van de Koepel om tot een goed, veilig en betrouwbaar pensioenstelsel te komen voor iedereen. Dus niet alleen voor de gepensioneerden, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

Via de media zal daarom extra druk worden uitgeoefend op degenen die betrokken zijn bij de besluitvorming. Als VG-ANWB staan wij achter de plannen van de Koepel Gepensioneerden. Het huidige pensioenstelsel in Nederland heeft wereldwijd altijd een goede naam gehad. Het nieuwe stelsel moet die kwaliteit blijven waarborgen.

De VG-ANWB pensioencommissie
Bert Nollen
Jaap de Wever
Beno Koens

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn

Volg onze Facebook-pagina

Als volger van de vg-anwb pagina op Facebook blijf je steeds op de hoogte van de nieuwste berichten.